Alapszabály

I. Általános rendelkezések

1.    Az egyesület neve:     Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)
rövidítése:         Óhegy Egyesület
székhelye:         1037 Budapest, III. Toronya u. 33.
jelképe:            Aranykeretes, lekerekített hegyesvégű osztatlan CÍMERPAJZS alsó
részét zöld színű stilizált HÁRMAS HEGYVONULAT díszíti. A középső hegyvonulat keretezett mezejében 13 szemből álló aranyszínű, stilizált SZŐLŐFÜRT, a hegyvonulat felett pedig vörös háttérben aranyló napkorong látható. A címerpajzson kívül fekete vonalú keretben fehér színű alapon telt aranyszínű antiqua betűkből álló, csillagszegecsekkel jelölt szóközű felirat olvasható: a pajzs felett ÓBUDA, a pajzs oldalakkal párhuzamosan pedig HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETE felirat. (lásd 1. számú mellékletet)
pecsétje:         3,5 cm átmérőjű, kör alakú, bal alsó harmadából kiindulva a körív
mentén az óramutató járásával megegyezően, szavakra tördelve az ÓBUDA - HEGYVIDÉKIEK alul EGYESÜLETE felirattal, középen az egyesület felirat nélküli jelképével.
zászlója            A zászló alapszíne fehér, széleit vörös színű kifelé mutató farkasfoga-
zat díszíti. A zászló függőleges és vízszintes osztótengelyének met-széspontjában helyezkedik el az egyesület jelképe.
alapításának éve:     1989.

2. Az Egyesület müködését a Magyar Köztársaság Alkotmányának, az egyesületekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és jelen alapszabály alapján fejti ki.

3. Az Egyesület közhasznú szervezet, jogi személy. Az Egyesület célja, hogy az Óbuda-Hegyvidéken lakók számára érdeklődésüknek megfelelő sokszínü lehetőséget teremtsen, közösségi tevékenységükhöz. Ezáltal elősegítse szabadidejük tartalmas eltöltését, a lakóhelyhez való kötődésüket, és mindezzel a helyi közéletben való tevékeny részvételüket.

4. Az Egyesület közhasznú szervezetekről szóló 1997 .évi CL VI. törvény 26. § c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül alábbi kozhasznú tevekenységet végzi:
2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
4.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5.) kulturális tevékenység,
6.) kulturális örökség megóvása,
9.) környezetvédelem,
10.) gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
11.) hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése
18.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások.
Az Egyesület közhasznü szolgáltatásaiból nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személy is részesülhessen.
 
5. Az Egyesület feladata az Óbuda-Hegyvidéken lakók, mindenekelőtl tagjai körében az Egyesület céljának szolgálatában a következőkre terjed ki:
a)    különböző érdeklődési és öntevékeny köröket, klubokat, csoportokat szervez és elősegíti ilyenek müködését;
b)    szociális szolgáltatásokat kezdeményez és szervez, különös figyelemmel a kisgyermekes családokra és az önellátásukban nehézségekkel küzdő időskorúakra;
c)    jogi és egyéb tanácsadást szervez;
d)    tájékoztató szolgálatot müködtet, különös figyelemmel a kerületi tudnivalókra és lakossági szolgáltatásokra;
e)    rendezvényeket szervez
f)    müködteti a Táborhegyi Népházat, ahol egyebek között helyet biztosít –az Egyesület közcélú tevékenységét nem akadályozó- valamennyi Óbuda-Hegyvidéken müködő és erre igényt tartó társadalmi szervezetnek, egyháznak;
g)    vendéglátó szolgáltatással biztosítja a társas együttlét feltételeit.
h)    Az Egyesület feladatai ellátása során arra törekszik, hogy tevékenységébe mind nagyobb számban bevonja a gyermekeket és fiatalokat, ezért nagy hangsúlyt fordít az Óbuda-Hegyvidéken müködő nevelési-oktatási intézményekkel való együttmüködésre.

6. Az egyesület mint közhasztnú szervezet vállakozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

7. Az Egyesület közvetlen politikati tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el.
 

II. Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy vagy jogi személy, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.

2. Az Egyesületbe való be-, és az Egyesületből történő kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság az elnökséghez intézett írásbeli kérelem elfogadásával keletkezik.

3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, akit a közgyülés annak nyilvánít. A tiszteleti tagság a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre.

4. Az egyesületi tagság megszűnik:
a.    természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
b.    a tag kilépési szándékának az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentésével,
c.    kizárással, ha a tag az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi illetőleg az egyesület céljával, szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanusít, továbbá ha a tag a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját írásbeli felszólításra sem fizette be. A tag kizárása a közgyűlés minősített többségi határozatával tözténhet.
d.    az Egyesület megszűnésével.

5. Az Egyesület tagja jogosult:
a.    a Közgyülésén szavazati joggal, mint választó és választható tag részt venni, a közgyűlésről készült jegyzőkönyvbe betekinteni.
b.    az Elnökségi űlésén -nem szavazati és tanácskozási- joggal részt venni, az űlésekről készült jegyzőkönyvbe betekinteni,
c.    igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait,
d.    részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
 
6. Az Egyesület tagja köteles:
a.    megtartani az Egyesület alapszabályát és annak szervei által hozott htározatokat,
b.    befizetni a Közgyűlés által évente meghatározott tagdíjat legfeljebb két részletben, június 30-i, illetve december 31-i határnapokkal bezárólag,
c.    óvni az Egyesület vagyonát,
d.    lehetőségei szerint képviselni az Egyesület érdekeit.

7. A tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire a rendes tagok jogai és kötelezettségei az irányadók azzal az eltéréssel, hogy tagdíjat nem fizetnek, tisztségre nem választhatóak, valamint a közgyülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

8. Nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelességsit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

III. Összeférhetetlenségi szabályok

1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a.    kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.    bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül elönynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
2. Az Egyesület tagjai a tisztségviselés kijelölésekor figyelembe veszik a közhasznú szerveze-tekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 8.§ és 9.§-aiban írt összeférhetetlenségi szabályokat.
 

IV. Az Egyesület szervezete és müködése

1. Az Egyesület testületi szervei a Közgyűlés és az Elnökség, amelyeknek ülései, az Elnökség jóváhagyó határozata esetén, nyilvánosak.

2. A Közgyülés az Egyesület legfőbb szerve.
a.    A közgyülés szükség szerint, de legalább évente ülésezik.
b.    A közgyülés összehívásáról a tagokat legalább 8 naptári nappal korábban, a tervezett napirend megjelölésével kell értesíteni.
c.    A közgyülést össze kell hívni, ha azt összehívást legalább a tagok 1/3-a a cél megjelölésével kezdeményezi.
d.    A közgyülés összehívásáról az elnökség gondoskodik.
e.    A közgyülés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyülést azonos napirenddel 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Ekkor a megjelentek számától fiiggetlenül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban –figyelmüket a távolmaradás jogkövetkezményeire felhívva- előre tájékoztatták.
f.    A közgyülés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait.
g.    A közgyülés titkos szavazással hoz határozatot, ha ezt a megjelent tagok legalább 1/3-a kéri. Minden esetben titkos szavazással választja meg az Egyesület elnökét, az Elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját.
h.    Szavazategyenlőség esetén addig ismétlik a szavazást, amíg nem születik döntés.
i.    Kétharmados szótöbbség szükséges az Egyesület
- alapszabályának jóváhagyásához és módosításához,
- feloszlásának, más szervezettel történő egyesülésének, szövetséghez való
csatlakozásáriak elhatározásához.
j.    A közgyülésről minden lényeges tartalmi kérdésre kiterjedő rövidített jegyzőkönyv készül.
 
3. A közgyülés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Egyesület
a.    alapszabályának jóváhagyása és módosítása,
b.    feloszlásának kimondása,
c.    más szervezettel történő egyesülésének, szövetséghez való csatlakozásának elhatározása,
d.    az elnök és az elnökség tagjainak megválasztása, illetve visszahívása,
e.    a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása illetve visszahívása,
f.    tevékenységi irányainak meghatározása,
g.    éves költségvetésének megállapítása,
h.    tagdíj mértékének meghatározása
i.    az elnök az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása,
j.    a közhasznúsági jelentés elfogadása,
h.   az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámoltatása.

4. Az Egyesület éves közhasznúsági jelentéseibe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

5. Elnökség az Egyesület vezető szerve, tagjait a közgyűlés 4 éves időtartamra választja.
a.    Az elnökség tagjai:
- az elnök,
- az ügyvezető elnök,
- a pénztáros,
- legalább két további elnökségi tag,

b.    Az elnökség jogosult határozni és eljárni az egyesületet érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyülés kizárólagos hatáskörébe.
- a tagdíj befizetés módjának meghatározása
- az egyesület tagjai körében létrejövő klubbok, körök, csoportok alakulásának jóváhagyása, működési feltételeinek meghatározása.
- az Egyesület székházát érintő szerződések jóváhagyása (Tulajdonosi megállapodások, valamint tartós bérleti megállapodások)

c.    Az elnökség
- üléseit az elnök -a napirend közlésével- írásban, 8 nappal az ülést megelőzően hívja össze.
- határozatképes, ha a határozathozatalban tagjainak több, mint a fele részt vesz.
- határozatait nyílt szavazással, a határozathozatalban résztvevők egyszerű szótöbbségével hozza meg, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szava dönt,
- üléseiről emlékeztető készül,
- müködésének egyéb kérdéseit önmaga határozza meg,
- tevékenységéről az elnök beszámol a Közgyülésnek.

6. Az Egyesület elnökségének tagjai:
a. Az elnök
- elnököl a közgyülésen és az elnökség ülésein,
- ellátja a közgyülés és az elnökség által reábízott feladatokat,
- önállóan képviseli az Egyesületet,
- utalványozási jogkört gyakorol,
- munkáltatói jogokat gyakorol.
b. Az ügyvezető elnök
- a közgyülés és az elnökség határozatai alapján folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit,
- szervezi és összehangolja az Egyesület feladatainak ellátását, a közgyülés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
- az elnököt, -annak akadályoztatása esetén -helyettesíti,
- elnökségi taggal közösen képviseli az Egyesületet,
- utalványozási jogkört gyakorol egy elnökségi taggal közösen.
 
c. A pénztáros
- felelős az Egyesület gazdálkodásáért és költségvetésének végrehajtásáért,
- a gazdálkodási jogszabályok és rend betartásáért,
d. A tisztségviselők beszámolnak az elnökségnek.

7. A közgyülés 3 tagból álló Felügyelő Bizottságot hoz létre. A tagok megbizatása 4 évre szól.

8. A Felügyelő Bizottság feladlata az Egyesület alapszabályában rögzített tevékenységének gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel.

9. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

10. A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.    az Egyesület müködése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekét egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illtve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
b.    A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

11. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára -annak megtételétől számított 30 napon belül -össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

12. Ha az arra jogosult szerv a törvényes müködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

13. A Felügyelő Bizottság müködésének módjára az elnökség müködésének szabályai az irányadók.
 

V. Az Egyesület gazdálkodása

1. Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a közgyülés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.

2. Az Egyesület bevételei:
a.    a tagok és a pártoló tagok által befizetett tagdíjak,
b.    adományok, alapítványoktól származó bevételek
c.    hagyatékok (örökség),
d.    rendezvények bevételei,
e.    az Egyesület által nyújtott szolgáltatások ellenértéke,
f.    az Egyesület gazdálkodó tevékenységének nyeresége,
g.    a Táborhegyi Népház müködtetéséből szárrnazó bevételek,
h.    meghatározott célok érdekében folytatott gyüjtések bevételei,
i.    állami támogatások összege,
j.    egyéb bevételek.

3. Az Egyesület vagyona lehet
a. készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
b. értékpapír,
c. követelés,
d. ingóság,
e. ingó-, és ingatlan vagyon.
 
4. Az Egyesület gadasági vállalkozási tevékenységetkizárólag másodlagos jelleggel, az Alapszabályban megfogalmazott céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

5. Az Egyesület a vagyonával önnállóan gazdálkodik,  tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjukat kötelesek befizetni, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az az Alapszabályban megfogalmazott tevékenységére fordítja.

 

VI. Az Egyesület határozatai és nyilvánosság.

1. A testületi szervek döntéseit az Egyesület ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát ( nyílt szavazás esetén ) személyét.
2. Az elnök gondoskodik az Egyesületi szervek döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
3. A testületi szervek döntéseit az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza nyilvánosságra.
4. Az Egyesület müködésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban.
5. Az Egyesület müködésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és intemet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

VII. Az Egyesület megszűnése

1. Az egyesület megszínik, ha
- a Közgyűlés a feloszlását, vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
- az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

2. Az Egyesület megszünése esetén -a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó - vagyonáról az Egyesület felosztását kimondó Közgyülés rendelkezik.

 

VIII. Záró rendelkezések

1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.évi IV. törvény, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

2. Ezen módosított Alapszabályt az Óbuda -Hegyvidék Egyesülete, a Táborhegyi Népházban, (Budapest, III. Toronya utca 33.), 2004. május 17-én tartzott közgyülésén, a x/V/2004. számú kgy. határozatával elfogadta.

Kelt: Budapest, 2006. május 16.

 

Felcsuti László sk.
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesület
elnöke